Coaching - Baltes Consultancy

Coaching

Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Ik heb Johan in verschillende rollen en situaties leren kennen. Sleutelbegrippen daarbij: kernachtige analyse, weldoordachte oplossingsrichtingen voorzien van kansen en risico’s, alert op mogelijke effecten. In zijn adviezen en gedrag straalt hij vertrouwen en natuurlijk overwicht uit zowel daar waar draagvlak moet worden georganiseerd als in crisissituaties.

Ton Sleeking
Oud wethouder, Gemeente Emmen
lowres johan baltes 07

Bestuurders, managers, teamleiders, professionals, teams, individuen. De wereld om u heen verandert snel en u dient zich aan te passen. Daarbij moet u allemaal aan steeds hogere eisen voldoen. Dat vereist continu aandacht voor  ontwikkeling en verbetering van uw skills. Daarbij is reflectie op gedrag en emoties van groot belang. Wij kunnen u als sparring partner helpen met de lastige opgaven waar u voor staat. Wij weten wat het is om leiding te geven aan een organisatie/team of een complexe veranderopgave, of de realisatie van een lastig project. Klankborden, spiegelen, inhoudelijk meedenken, we helpen u verder in uw ontwikkeling.

Tevens kennen wij de dynamiek goed  binnen het politiek-bestuurlijke krachtenveld op gemeentelijk en provinciaal niveau. We zijn daardoor ook in staat om bestuurders, fracties, besturen, de griffie, raads-, en statenleden bij te staan in hun functioneren binnen het hedendaagse maatschappelijke tijdsgewricht.

 

Veranderen is een constante. U ziet de noodzaak en herkent kansen en bedreigingen binnen de veranderende (politieke) context. U dient visie en  strategie aan te passen en uw organisatie mee te krijgen. Maar ‘het is eenzaam aan de top’ en vaak staat u er alleen voor.  Een onafhankelijke derde met wie u in vertrouwen kunt sparren kan u daarbij helpen. Ook als het gaat om meer persoonlijke vraagstukken zoals de eigen competenties, omgaan met spanningen en emoties of oriëntatie op een andere functie.

Kwaliteit en effectiviteit van uw organisatie hangt samen met de kwaliteit van het functioneren van de verschillende teams. Hoe werken ze onderling samen? Hoe dragen individuele medewerkers bij? Hoe functioneert de aansturing?

Wij verschaffen u inzicht in  de sterke en zwakke kanten van het team, en wijzen op valkuilen en (dis)functionele patronen. Op basis van deze uitkomsten stellen we in onderling overleg een teamplan en individuele ontwikkelplannen op.

Als manager of professional is het uw verantwoordelijkheid of taak om nieuw beleid ‘werkend’ te krijgen: een nieuwe samenwerking, een nieuw programma of project, een nieuwe aanpak,….. Lukt het u om de vernieuwing tot stand te brengen of het gewenste resultaat te behalen? Tegenwoordig is er vaak meer nodig. Zeker als het ook nog gaat om een nieuwe functie, een andere wijze van werken of een andere stijl van leidinggeven. Veranderingen roepen altijd onzekerheden en weerstanden op bij medewerkers en u heeft de taak ze te motiveren!

Zit u met vragen over uw nieuwe rol, uw kennis en uw vaardigheden? Op basis van uw vraagformulering kunnen wij helpen uw persoonlijk functioneren te verbeteren.