Mediation - Baltes Consultancy

Mediation

lowres johan baltes 03 uitsnede

Mediation

Heeft u problemen op het werk of in uw privé situatie? Is uw relatie met een collega, leidinggevende, (zakelijk) partner of buur verstoord? Mediation kan dan uitkomst bieden en is een laagdrempelige oplossing die u het inschakelen van een advocaat kan besparen en wordt vooral ingezet bij conflicten waarbij er zicht is op een oplossing zonder tussenkomst van de rechtbank. Mediation wordt veel ingezet bij familie/-echtscheidingsconflicten, arbeidsconflicten, zakelijke conflicten, bouwconflicten, relatiebemiddeling  en geschillen in de buurt. Dergelijke conflicten kunnen makkelijk escaleren en dan kan het te laat zijn. Wacht dus niet te lang, daarmee bespaart u zichzelf een hoop stress en mogelijk veel geld.

Johan Baltes is Registermediator te Emmen en aangesloten bij de Mediation Federatie Nederland, de Mfmfn logoN.

Beschermde titel

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel en geldt uitsluitend voor mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Hiermee staat Johan Baltes borg voor kwaliteit en werkt hij onder de condities vastgelegd in het reglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator. Hij voldoet daarmee aan het beroepsprofiel van een professionele mediator.

Permanente educatie is verplicht en garandeert dat kennis en vaardigheden continu op peil blijven.

Dit biedt klanten en opdrachtgevers de garantie van een gestrmfn_register_logouctureerde aanpak en de zekerheid van de mogelijkheid van klacht en beroep.

Voor meer info zie  klachtenregeling en tuchtrechtspraak.

Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Ik heb Johan in verschillende rollen en situaties leren kennen. Sleutelbegrippen daarbij: kernachtige analyse, weldoordachte oplossingsrichtingen voorzien van kansen en risico’s, alert op mogelijke effecten. In zijn adviezen en gedrag straalt hij vertrouwen en natuurlijk overwicht uit zowel daar waar draagvlak moet worden georganiseerd als in crisissituaties.

Ton Sleeking
Oud wethouder, Gemeente Emmen

Onze aanpak.

Tot op de dag van vandaag wordt het vak van mediator gedomineerd door juristen en staat het bereiken van een onderhandelingsresultaat centraal. Dit wordt vaak aangeduid als de probleemoplossende mediation.

Wij zijn van mening dat mediation zich vooral zou moeten richten op de relationele kanten van het conflict. Wantrouwen, miscommunicatie, vertekende beelden, etc. zorgen ervoor dat er bij partijen een gevoel van vastzitten, van gebrek aan ruimte, van onbegrip ontstaat.

Onze aanpak is naast het behalen van resultaat ook gericht op relatieherstel en zal ertoe bijdragen dat mensen zich weer met elkaar verbonden voelen. Hiermee is het resultaat veel duurzamer.

Narratieve Mediation

Narratieve mediation ziet een conflict niet zozeer als een botsing van standpunten of belangen (zoals de probleemoplossende mediation) maar eerder als een bosting van verschillende constructies van de werkelijkheid. Ieder mens heeft als het ware zijn eigen werkelijkheid gecreëerd; een objectieve werkelijkheid bestaat niet.

In een mediation vertellen de betrokkenen ieder hun verhaal. Die verhalen verschillen, maar bij elkaar opgeteld ontstaat bijna altijd een verhaal van wantrouwen en onbegrip. Dit verhaal is vaak zo krachtig dat het andere verhalen heeft verdrongen. Wie herkent niet het fenomeen dat we in een conflict de neiging hebben juist die dingen naar voren te halen die dat dominante verhaal van wantrouwen en onbegrip ondersteunen? We zijn niet bewust bezig de werkelijkheid te verdraaien, maar op een of andere manier verdwijnen juist die elementen uit het verhaal die niet passen bij deze dominante constructie.

Volgens de narratieve mediation is er echter altijd een ander verhaal. Een verhaal dat niet verteld wordt of waarvan slechts flarden in het dominante conflictverhaal opduiken. Partijen lijken vergeten te zijn dat ze nog kort geleden een gesprek gehad hebben waarin wel sprake was van enig begrip, dat er ook momenten zijn geweest dat er wel vertrouwen in elkaar was.

De mediator tracht zullen onvertelde elementen naar boven te halen en verzamelt op die manier bouwstenen voor het andere, het alternatieve verhaal.

Oorsprong van de narratieve mediation

De narratieve mediation is ontwikkeld in Nieuw-Zeeland en heeft als theoretische grondslag de filosofische stroming die het sociaal-constructionisme wordt genoemd. De Franse filosoof Foucault was één van de grondleggers van deze stroming die ook aan de basis staat van de methode van organisatie- en teamontwikkeling, Appreciative Inquiry (Waarderend Organiseren) en van de coachingsmethode Waarderend Coachen.

Positief mensbeeld

Wat ons aanspreekt in de narratieve mediation is het feit dat deze benadering het positieve in mensen naar voren haalt. Natuurlijk is er ruimte voor een verhaal waarin mensen vertellen over het conflict en de impact die dat op hen heeft, maar er wordt ook ruimte gecreëerd voor een verhaal waarin het conflict geen vat op hen had en waarin ze zich met succes tegen het conflict wisten te verzetten. Er is ruimte om te vertellen wat wel goed gaat, welke weg je met de ander zou willen gaan en welke hoop je voor de toekomst hebt.

Een belangrijk uitgangspunt in de narratieve mediation is de gedachte dat we altijd een keuze hebben. We kunnen ons door het conflict laten leiden en we kunnen het conflict toestaan bijvoorbeeld onze onderlinge relaties kapot te maken, maar dat hoeft niet: we kunnen er ook voor kiezen het conflict een halt toe te roepen en ons los te maken van de grip die het conflict op ons leven heeft. Mensen worden in hun handelen niet gemotiveerd door een negatief karakter of kwalijke eigenschappen, maar door het beeld dat ze van de werkelijkheid hebben gevormd. Op het moment dat de mediator erin slaagt om met partijen ruimte te scheppen voor een andere werkelijkheid (die in de kiem al bestaat en slechts blootgelegd moet worden), verandert ook onmiddellijk het gedrag.